Thông báo tuyển dụng nhân viên – Creative Crew Viet Nam.

News

Tin tức

Thông báo tuyển dụng nhân viên

2023.09.06

Chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên hỗ trợ sản xuất và văn phòng.
Ban đầu, công việc sẽ bắt đầu từ các công việc văn phòng và tạo tài liệu, nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu những ai quan tâm đến công việc sản xuất nói chung như thiết kế hay lập trình có thể tham gia.

* Đợt tuyển dụng đã kết thúc.