Privacy Policy – Creative Crew Viet Nam.

Privacy Policy

2023.12.13

Miễn trừ trách nhiệm

Trang web của Công ty TNHH Creative Crew Việt Nam (sau đây gọi là “chúng tôi”) đưa ra các quy định sau đây để làm rõ phạm vi trách nhiệm của chúng tôi đối với người sử dụng.
Người sử dụng trang web này được coi là đã đồng ý với nội dung dưới đây khi sử dụng trang web.

Trách nhiệm về nội dung trên trang web

Thông tin (sau đây gọi là “nội dung”) được công bố trên trang web này được chúng tôi cung cấp với mong muốn đảm bảo tính chính xác, tuy nhiên, có thể có những mô tả không hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy.
Chúng tôi không đảm bảo về nội dung hoặc kết quả sử dụng của những thông tin này, vì vậy, xin hãy sử dụng dựa trên trách nhiệm của bản thân. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc xóa địa chỉ mà không cần thông báo trước, hoặc thay đổi nội dung mà không cần báo trước để sử dụng nội dung một cách chính xác và phù hợp hơn.
Tất cả nội dung trên trang web này được cung cấp bởi chúng tôi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm pháp lý về khiếm khuyết, đảm bảo phù hợp với mục đích cụ thể, và không vi phạm quyền lợi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến nội dung hoặc việc sử dụng trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, phát sinh, mất lợi nhuận, mất chương trình và dữ liệu trên hệ thống thông tin và các thiệt hại vô hình khác).

Nội dung từ bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà bạn có thể truy cập thông qua liên kết từ trang web của chúng tôi.
Khi có liên kết từ trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp chúng chỉ vì sự tiện lợi và không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận trang web đó.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến nội dung hoặc sử dụng của trang web đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, phát sinh, mất lợi nhuận, mất chương trình và dữ liệu trên hệ thống thông tin và các thiệt hại vô hình khác).

Câu hỏi, ý kiến, liên hệ về miễn trừ trách nhiệm

Công ty TNHH Creative Crew Việt Nam
E-mail: ccvn@gpl.jp

Xử lý log truy cập

Tình hình thu thập log truy cập

Trang web của chúng tôi thu thập log truy cập của tất cả người sử dụng, bao gồm địa chỉ IP nguồn, nội dung yêu cầu, thời gian sử dụng, kết quả phản hồi.
Những log truy cập này được thu thập với mục đích bảo trì hệ thống và cải thiện hoạt động, và việc sử dụng chúng bị giới hạn trong công ty chúng tôi.

Công bố log truy cập

Trang web của chúng tôi coi log truy cập là thông tin mật của hệ thống hoặc thông tin quan trọng về mặt bảo mật và không công bố nó như một nguyên tắc. Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất là trong trường hợp có sự cố như truy cập trái phép, chúng tôi có thể cung cấp log truy cập cho cơ quan điều tra.

Yêu cầu xác nhận từ cá nhân/tổ chức cụ thể

Trang web của chúng tôi không xử lý các yêu cầu kiểm tra tình trạng truy cập từ các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể.
Điều này là do log truy cập được coi là thông tin mật của hệ thống hoặc thông tin quan trọng về mặt bảo mật và địa chỉ IP được ghi trong log không nhất thiết đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức cụ thể.

Ví dụ cụ thể
Trang web của chúng tôi không coi log truy cập do sử dụng trang web là thông tin cá nhân. Mặc dù địa chỉ IP có thể xác định được thiết bị cụ thể, nhưng không thể xác định được người sử dụng thiết bị đó. Do đó, chúng tôi xử lý nó như là ghi chép hoạt động của hệ thống (thông tin mật của hệ thống hoặc thông tin quan trọng về mặt bảo mật).